Jak pracuji

Osobní poradenství Mgr. Anna Hrochová

Každý člověk je jedinečný, stejně jako jeho život, jeho příběh. Někomu vyhovuje práce na sobě během pravidelného setkávání, s někým se setkáváme méně pravidelně, s někým pouze na jednorázových akcích nebo workshopech. Každý z nás v životě hledá jiné způsoby, jak žít svůj život, a každému vyhovuje jiné tempo, jiný způsob rozvíjení svého potenciálu. I já žiji svůj vlastní životní příběh, i já mám své tempo a své způsoby, jak se dále rozvíjet.

Má terapeutická práce vychází z jednoty mysli, těla i duše. V životě i v práci mě ovlivňuje cesta původních amerických národů i přístupy vychodní filozofie, zabývám se nalezením rovnováhy, prací s egem, využívám poznatky o energetických centrech těla, zabývám se terapií tancem, místy pracuji také s motivačními kartami a zvuky.

Tanec vnímám jako jednu z cest osobního rozvoje. Skrze uvědomění si svého těla, jeho bohatých a různorodých možností, schopností, ale také potřeb, jdeme cestou porozumění sobě samým. Pohyb zároveň poskytuje možnost uvolnění mysli, zbavení se stresu, napětí a strachu a opětovné propojení s naší podstatou.

Psychoenergetická transformace

je metoda, která se zaměřuje na propojení těla, mysli a emocí, aby dosáhla pozitivních změn v životě každého, kdo si takovou změnu přeje, a kdo se pro ni rozhodl. Díky jejím výsledkům v oblasti osobního rozvoje a zlepšení kvality života se stává stále oblíbenější. Jak tato terapie funguje a jaké jsou její hlavní přínosy?

Jedná se o holistický přístup, který pracuje s energetickými bloky a nerovnováhou v těle a mysli. Terapeut ve spolupráci s klientem identifikuje problémové oblasti a hledá řešení prostřednictvím práce s energiemi, emocemi a myšlenkami. Cílem této terapie je navodit harmonii mezi tělem, myslí a emocemi, což umožňuje dosahovat vyššího sebepoznání a osobního růstu.

Terapeut PET pracuje s klientem na několika úrovních:

Energetická úroveň: Terapeut identifikuje energetické bloky a nerovnováhu v těle klienta, které mohou být způsobeny dlouhodobým působením stresu. Terapeut pak používá různé techniky, jako například dotek, či práci s neuro-lingvistickým programováním, aby tyto bloky uvolnil a navrátil tělo do stavu rovnováhy.

Emoční úroveň: Terapeut pomáhá klientovi rozpoznat a zpracovat negativní emoce a pocity, které mohou bránit osobnímu růstu a štěstí. Práce s emocemi může zahrnovat techniky jako je relaxace, meditace, dýchání nebo vizualizace.

Mentální úroveň: Terapeut spolupracuje s klientem na transformaci negativních myšlenkových vzorců i přesvědčení, která negativně ovlivňují jeho život.

Hlavní přínosy terapie psychoenergetické transformace pro osobní rozvoj

Sebepoznání: Tato terapie pomáhá jednotlivcům lépe pochopit své emoce, myšlenky a tělesné pocity, což vede k hlubšímu sebepoznání a uvědomění si svých potřeb.

Zlepšení emocionálního zdraví: Práce s emocemi umožňuje klientovi zpracovat negativní pocity a naučit se lépe zvládat stres a emoční výkyvy.

Posílení fyzického zdraví: Uvolňování energetických bloků a navracení těla do stavu rovnováhy může vést k lepšímu fyzickému zdraví, snížení bolesti nebo napětí.

Schopnost řešit problémy: Díky hlubšímu sebepoznání a změně myšlenkových vzorců jsou klienti schopni lépe čelit životním výzvám a hledat účinější řešení problémů.

Zlepšení mezilidských vztahů: Terapie PET může pomoci jednotlivci rozvíjet empatii, komunikační dovednosti a porozumění potřebám druhých, což vede ke zlepšení vztahů s ostatními.


Terapie psychoenergetické transformace nabízí ucelený přístup k osobnímu rozvoji, který se zaměřuje na propojení těla, mysli a emocí. Tento holistický přístup umožňuje jednotlivcům dosáhnout hlubšího sebepoznání a růstu ve všech oblastech života.

EFT, KTM

Emotions freedom technigue neboli Technika emoční svobody je psychoterapeutická metoda, která pomocí jemného poklepávání na akupunkturní body navozuje okamžité uvolnění emocionálního i tělesného napětí a pomáhá zpracovávat traumata, obavy i strachy. Terapeut se klienta dotýká pouze jemnými doteky konečky prstů v oblasti temene hlavy, obličeje a klíční kosti, případně na rukou a v oblasti lýtka. Spolu s tím opakuje terapeut i klient určitá slovní spojení, která v uvolnění pomáhají. KTM neboli Kvantová transformace mysli tento postup následuje a dále prohlubuje.

Životní koučink

Jedná se o stále populárnější metodu, která pomáhá jednotlivcům dosahovat svých cílů, zlepšovat vztahy a naplňovat svůj potenciál. V dnešní uspěchané době hledá mnoho lidí efektivní způsoby, jak se vyrovnat s tlakem, najít rovnováhu mezi prací a soukromým životem a dosahovat osobního i profesionálního úspěchu.

Co je životní koučink

Životní koučink je proces, během kterého profesionální kouč pracuje s klientem na identifikaci jeho potřeb, cílů a překážek, které brání jejich dosažení. Kouč pomáhá klientovi nalézt vlastní řešení a strategie pro zlepšení konkrétních oblastí života - od kariérního růstu po zdravý životní styl nebo lepší mezilidské vztahy.

Jak funguje životní koučink

Proces životního koučinku zahrnuje několik fází, které mohou být přizpůsobeny potřebám klienta. Na začátku spolupráce kouč a klient společně identifikují konkrétní cíle, na kterých budou pracovat. Kouč pomáhá klientovi zorientovat se v jeho současné situaci a identifikovat silné stránky i oblasti, které si přeje zlepšit. Za průvodcovství kouče si klient může vytvořit strategii a utřídit kroky, které je třeba podniknout pro dosažení stanovených cílů. Během celého procesu kouč poskytuje klientovi podporu, motivaci a zpětnou vazbu, aby podpořil jeho úspěch a kontinuální rozvoj. Po určité době spolupráce kouč a klient zrekapitulují dosažené výsledky a přizpůsobují plán dle potřeb.

Hlavní přínosy životního koučinku

Zvýšená sebedůvěra: Pracovat na svých cílech a vidět pozitivní výsledky zvyšuje sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti.

Lepší rozhodování: Koučink pomáhá klientovi získat jasno ve svých vlastních prioritách a hodnotách, což usnadňuje rozhodovací proces.

Zlepšení mezilidských vztahů: Práce na komunikačních dovednostech a empatii může vést k lepším vztahům s rodinou, přáteli i kolegy.

Osobní růst a rozvoj: Životní koučink podporuje sebedůvěru, která má pozitivní vliv na dusevní rozvoj.

Zdravější životní styl: Mnoho klientů pracuje s koučem na zlepšení svého fyzického i psychického zdraví - od změny stravovacích návyků po zvládání stresu.

Životní koučink je efektivní nástroj pro osobní rozvoj, který může pomoci jednotlivcům dosahovat svých cílů a naplňovat vlastní potenciál. Spolupráce s profesionálním koučem poskytuje podporu, motivaci a odborné vedení, které je často potřeba pro úspěšnou změnu a růst.