Jak pracuji

Mgr. Anna Hrochová

Jaké metody při své práci využívám? Pokud máte rádi odborné termíny, tak zde jich několik padne...

Každý den zažíváme situace, které se propisují do našeho nevědomí. Ať už prožíváme radost či stres, štěstí či zklamání, účinky všech našich zážitků vnímáme nejen v rovině psychické, ale také tělesné. Na základě našich zkušeností si pak nevědomky vytváříme určité stereotypy, které nám mohou být nápomocné a nebo nám naopak mohou bránit v dosažení našich cílů. Tyto stereotypy se projevují nejen v našem myšlení, ale i v rovině fyzické, a proto při prožívání různých emocí pociťujeme jejich účinky také na vlastním těle (rozbolí nás hlava, cítíme tlak na hrudi, máme sevřený krk či "motýly" v břiše).

Oblíbila jsem si terapeutickou metodu, která vychází z jednoty mysli, těla i energie spojené s námi samotnými i světem kolem nás. Tato metoda se zaměřuje na změnu naučených stereotypů našeho podvědomí, které nám mohou být překážkou, a jejich nahrazení novým "programem", který bude pracovat pro nás, nikoliv proti nám. Pracuje nejen s duševními pochody, ale také s tělesnými pocity, s psychosomatikou. Využívá poznatky z čínské medicíny, práci s energetickým polem těla, a využívá také stavu hlubokého uvolnění mysli i těla.

Kromě koučinku využívám také metodu neurolingvistického programování (NLP), které se zaměřuje na přerámování zažitých stereotypů pomocí konkrétních metod, i techniky emoční svobody (EFT), které se zaměřují na uvolňování emocionálního napětí, a to tady a teď.

Tanec vnímám jako jednu z cest osobního rozvoje. Skrze uvědomění si svého těla, jeho bohatých a různorodých možností, schopností, ale také potřeb, jdeme cestou porozumění sobě samým. Pohyb zároveň poskytuje možnost uvolnění mysli, zbavení se stresu, napětí a strachu.

Životní koučink

Jedná se o stále populárnější metodu, která pomáhá jednotlivcům dosahovat svých cílů, zlepšovat vztahy a naplňovat svůj potenciál. V dnešní uspěchané době hledá mnoho lidí efektivní způsoby, jak se vyrovnat s tlakem, najít rovnováhu mezi prací a soukromým životem a dosahovat osobního i profesionálního úspěchu.

Co je životní koučink

Životní koučink je proces, během kterého profesionální kouč pracuje s klientem na identifikaci jeho potřeb, cílů a překážek, které brání jejich dosažení. Kouč pomáhá klientovi nalézt vlastní řešení a strategie pro zlepšení konkrétních oblastí života - od kariérního růstu po zdravý životní styl nebo lepší mezilidské vztahy.

Jak funguje životní koučink

Proces životního koučinku zahrnuje několik fází, které mohou být přizpůsobeny potřebám klienta. Na začátku spolupráce kouč a klient společně identifikují konkrétní cíle, na kterých budou pracovat. Kouč pomáhá klientovi zorientovat se v jeho současné situaci a identifikovat silné stránky i oblasti, které si přeje zlepšit. Za průvodcovství kouče si klient může vytvořit strategii a utřídit kroky, které je třeba podniknout pro dosažení stanovených cílů. Během celého procesu kouč poskytuje klientovi podporu, motivaci a zpětnou vazbu, aby podpořil jeho úspěch a kontinuální rozvoj. Po určité době spolupráce kouč a klient zrekapitulují dosažené výsledky a přizpůsobují plán dle potřeb.

Hlavní přínosy životního koučinku

Zvýšená sebedůvěra: Pracovat na svých cílech a vidět pozitivní výsledky zvyšuje sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti.

Lepší rozhodování: Koučink pomáhá klientovi získat jasno ve svých vlastních prioritách a hodnotách, což usnadňuje rozhodovací proces.

Zlepšení mezilidských vztahů: Práce na komunikačních dovednostech a empatii může vést k lepším vztahům s rodinou, přáteli i kolegy.

Osobní růst a rozvoj: Životní koučink podporuje sebedůvěru, která má pozitivní vliv na dusevní rozvoj.

Zdravější životní styl: Mnoho klientů pracuje s koučem na zlepšení svého fyzického i psychického zdraví - od změny stravovacích návyků po zvládání stresu.

Životní koučink je efektivní nástroj pro osobní rozvoj, který může pomoci jednotlivcům dosahovat svých cílů a naplňovat vlastní potenciál. Spolupráce s profesionálním koučem poskytuje podporu, motivaci a odborné vedení, které je často potřeba pro úspěšnou změnu a růst.

Psychoenergetická transformace

je metoda, která se zaměřuje na propojení těla, mysli a emocí, aby dosáhla pozitivních změn v životě každého, kdo si takovou změnu přeje, a kdo se pro ni rozhodl. Díky jejím výsledkům v oblasti osobního rozvoje a zlepšení kvality života se stává stále oblíbenější. Jak tato terapie funguje a jaké jsou její hlavní přínosy?

Jedná se o holistický přístup, který pracuje s energetickými bloky a nerovnováhou v těle a mysli. Terapeut ve spolupráci s klientem identifikuje problémové oblasti a hledá řešení prostřednictvím práce s energiemi, emocemi a myšlenkami. Cílem této terapie je navodit harmonii mezi tělem, myslí a emocemi, což umožňuje dosahovat vyššího sebepoznání a osobního růstu.

Terapeut PET pracuje s klientem na několika úrovních:

Energetická úroveň: Terapeut identifikuje energetické bloky a nerovnováhu v těle klienta, které mohou být způsobeny dlouhodobým působením stresu. Terapeut pak používá různé techniky, jako například dotek, či práci s neuro-lingvistickým programováním, aby tyto bloky uvolnil a navrátil tělo do stavu rovnováhy.

Emoční úroveň: Terapeut pomáhá klientovi rozpoznat a zpracovat negativní emoce a pocity, které mohou bránit osobnímu růstu a štěstí. Práce s emocemi může zahrnovat techniky jako je relaxace, meditace, dýchání nebo vizualizace.

Mentální úroveň: Terapeut spolupracuje s klientem na transformaci negativních myšlenkových vzorců i přesvědčení, která negativně ovlivňují jeho život.

Hlavní přínosy terapie psychoenergetické transformace pro osobní rozvoj

Sebepoznání: Tato terapie pomáhá jednotlivcům lépe pochopit své emoce, myšlenky a tělesné pocity, což vede k hlubšímu sebepoznání a uvědomění si svých potřeb.

Zlepšení emocionálního zdraví: Práce s emocemi umožňuje klientovi zpracovat negativní pocity a naučit se lépe zvládat stres a emoční výkyvy.

Posílení fyzického zdraví: Uvolňování energetických bloků a navracení těla do stavu rovnováhy může vést k lepšímu fyzickému zdraví, snížení bolesti nebo napětí.

Schopnost řešit problémy: Díky hlubšímu sebepoznání a změně myšlenkových vzorců jsou klienti schopni lépe čelit životním výzvám a hledat účinější řešení problémů.

Zlepšení mezilidských vztahů: Terapie PET může pomoci jednotlivci rozvíjet empatii, komunikační dovednosti a porozumění potřebám druhých, což vede ke zlepšení vztahů s ostatními.


Terapie psychoenergetické transformace nabízí ucelený přístup k osobnímu rozvoji, který se zaměřuje na propojení těla, mysli a emocí. Tento holistický přístup umožňuje jednotlivcům dosáhnout hlubšího sebepoznání a růstu ve všech oblastech života.